Salgs- og leveringsbetingelser​

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for:

CJ Stainless Solution A/S

GENERELT
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (i det efterfølgende benævnt ”betingelserne”) finder anvendelse på enhver leverance fra CJ Stainless Solution A/S ( i det efterfølgende kaldet CJ), medmindre andet skriftligt er aftalt og accepteret af CJ. Ved eventuel uoverensstem-melse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, træder betingelserne i kraft fremfor købers handelsvilkår.

TILBUD OG PRISOVERSLAG
Et skriftligt tilbud fra CJ vil – medmindre andet skriftligt er aftalt – være gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af CJ´s tilbud skal være CJ i hænde inden acceptfristens udløb. Prisoverslag afgivet af CJ er kun vejledende og således ikke bindende for CJ, uanset hvor meget den endelige pris måtte afvige fra prisoverslaget.

SPECIFIKATIONER
Ved ordreafgivelse til CJ er køber ansvarlig for, at der ved ordren foreligger en specifikation af købers behov, ønsker og tekniske krav. CJ forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer ved CJ´s sortiment af produkter og ydelser. Alle tekniske specifikationer afgivet af CJ er således med forbehold for sådanne ændringer.

PRISER
Aftalte priser er eksklusive den til enhver tid gældende merværdiafgift, andre afgifter samt eventuelle pålagte særskatter. CJ forbeholder sig ret til uden varsel at forhøje priserne som følge af udefra kommende omkostningsfor-øgelser, herunder – men ikke begrænset til – stigning i råvarepriser, skatter og
afgifter, som CJ ingen mulighed har for at påvirke. Medmindre andet er skriftligt aftalt er alle CJ´s priser gældende for levering ab. fabrik.

PRODUKTEGENSKABER OG RÅDGIVNING
CJ er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til til det påtænkte formål, ligesom CJ aldrig kan være ansvarlig for leverancens funktionalitet. Ej heller er CJ ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, medmindre der særskilt er indgået en skriftlig aftale om en sådan projektering/rådgivning.

BETALINGSBETINGELSER
Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftale er CJ´s betalingsbetingelser 20 dagen netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. udsendt rykkerskrivelse. Ligeledes vil der blive tilskrevet morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned. Ved indbetaling efter forfald vil
morarenter og rykkergebyrer blive udlignet først.

LEVERING OG OPBEVARING
Alle leverancer finder sted ab fabrik (Incoterms 2000), medmindre andet udtrykkel.igt og skriftligt er aftalt. CJ´s risiko for en leverance ophører således, når leverancen overgives til fremmed fragtfører eller anden transportør med henblik på videre transport til køber.

Ved opbevaring af købers emner på CJ´s lager eller ved CJ´s anvendelse af købers værktøjer, der som følge heraf er i CJ´s eller CJ´s leverandørs besiddelse/varetægt, er køber forpligtet til af egen drift at tegne behørig forsikring for disse hhv. emner og værktøjer, der ikke vil være dækket af CJ´s forsikring.​

FORSINKELSE
Den aftalte leveringstid fremgår af CJ´s tilbud og/eller ordrebekræftelse. Selvom den aftalte leveringstid overskrides, har køber ingen ret til at hæve den indgåede aftale, medmindre den aftalte leveringstid er overskredet med mere end 30 dage. En sådan ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rejse nogen form for erstatningskrav mod CJ som følge af forsinkelse eller manglende levering.

MANGLER

Køber er forpligtet til straks efter modtagelse af leverancen at foretage den nødvendige kontrol med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer i forbindelse med leverancen skal altid ske skriftligt, og umiddelbart efter konstatering af manglen, dog senest inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen af leverancen. Ved for sen reklamation fortaber køber retten til udbedring/erstatning.


Såfremt køber gældende for synlige transportskader og/eller manglende colli, skal køber ved modtagelse af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle beføjelser i relation til mangler.

Hvis der foreligger en mangel og/eller beskadigelse ved det leverede, som kan tilskrives CJ, er CJ altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved at foretage omlevering. Hvis omlevering finder sted inden 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav overfor CJ. Hvis CJ ikke er i stand til at omlevere, har køber krav på kreditering af det fakturerede beløb.

ERSTATNINGSANSVAR
CJ er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. CJ kan aldrig drages til ansvar for funktionaliteten i et at kunden konstrueret og tegnet emne/anlæg. CJ´s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige den givne ordres beløbsmæssige værdi.

FORCE MAJEURE
CJ er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, såfremt forholdet skyldes omstændigheder, som CJ er uden indflydelse på.

Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende råvareforsyninger, svigtende transportmuligheder, import- og/eller eksportforbud, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller besværliggør den sædvanlige produktionsgang, strejke, lockout, ildebrand eller beskadigelse af CJ´s produktionsudstyr/-ejendom. Force majeure hos en af CJ antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og CJ ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos CJ selv. I tilfælde af force majeure kan CJ frit vælge at hæve handlen eller dele heraf, eller levere, når force majeure forholdet er bortfaldet.

RETURVARER
Har CJ accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for CJ´s regning, forudsat at køber overholder CJ´s vejledning omkring emballering og forsendelse. Enhver returnering af en leverance fra CJ skal altid skriftligt aftales med CJ. Såfremt en sådan returnering ikke skriftligt er aftale, bortfalder CJ´s pligt til at betale herfor. Returvarer skal returneres til CJ i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde, at den originale emballage er ødelagt eller beskadiget, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

PRODUKTANSVAR
Produktansvaret reguleres i henhold til NL92, punkt 36, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og CJ i henhold til punkt 36, sidste punktum, afgøres efter punkt 15 i bestemmelserne. CJ´s ansvar for tingskade kan i øvrigt aldrig overstige den givne ordres beløbsmæssige værdi.

VÆRNETING OG LOVVALG
Eventuelle tvistigheder parterne imellem skal afgøres ved de ordinære danske domstole, med retten i Sorø som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

ANDEN REGULERING
International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning, herunder – men ikke begrænset til – den danske købelov.

Smiley rapport​

CJ Stainless Solution A/S